نخستین تولید کننده محلول ضد عفونی کننده ی الکلی دست در جهان


کورسولکس بیسیک

فعاليت ميكروبيولوژيكي:
ازبين برنده باكتريها،قارچها،مخمرها،مایکوباکتری ها،اسپورها،ویروس های پوشش دار و بدون پوشش

ويژگي:
طیف اثر وسیع
مناسب جهت ضدعفوني حمام اولتراسونيك
انطباق پذيري عالي با مواد بدون ايجاد خورندگي

تركيبات فعال در 100 گرم:
گلوتارآلدهيد15.2 گرم، اتيلن دي اكسي دي متانول 19.7 گرم

طيف مصرف:
اين محلول گلوتارآلدهيدي در آندوسكوپي ها به صورت مراحل شناورسازي وسايل و همچنين روشهاي معمول از روشهاي دستي گرفته تا نيمه اتوماتيك و تمام اتوماتيك دراستريليزاسيون سرد بكار مي رود.اين محلول انطباق پذيري وسيعي با وسايل پلاستيكي، لاستيكي، فلزي، چيني و شيشه اي و وسایل اندوسکوپی فیبرواپتیک دارد.

طريقه مصرف:
ازاين محلول به روش شناورسازي استفاده مي شود.این محصول باید رقیق شود.براي تهيه محلول 4% بايد 40 سي سي از محلول را به 960 سی سی آب فاقد املاح اضافه كرد و وسايل را درون آن جای داد.بایداطمينان حاصل شودكه تمام مجاري وحفرات آغشته به محلول باشد.پس از 15 دقيقه وسايل خارج گردند و با آب شستشو داده شوند. اين محلول در صورت تميز ماندن تا 7 روز پايداري دارد. در صورت بالا بودن بار پروتئيني و استفاده از مواد حاجب تركيب آن با Bodedex®forte نتيجه مطلوب داشته و ضدعفوني وتميز كردن وسايل همزمان انجام مي شود. اين محلول بايد رقيق شود. درصورت تركيب باBodedex® forte 1% مي توان 40 سي سي از محلول و10 سي سي Bodedex® forte را به 950 سی سی آب فاقد املاح اضافه كرد. دوام محلول فوق 1 روز مي شود. در غير اينصورت قبل از استفاده از Korsolex®basic از محلول Bodedex® forte 1% بمدت 5 دقيقه استفاده نموده پس از آبكشي وسايل در محلولKorsolex®basic قرار داده شوند وپس از 15 دقيقه آبكشي وخشك شود. هركدام از محلول ها جداگانه درصورت تميز ماندن 7 روز پايداري خواهد داشت.

فعاليت ضد ميكروبي
و زمان تماس:
باکتریها،قارچها،مخمرها،مایکوباکتری ها:
2%: یک ساعت
3%: سی دقیقه
4%: پانزده دقیقه
ویروس های پوشش دار و بدون پوشش:
2%: پانزده دقیقه
اسپورهای باکتری ها:
5%: چهار ساعت

خصوصيات فيزيكي- شيميايي:
غلظت در 20 درجه سانتي گراد حدود1.09 گرم در سانتيمتر مكعب
pH: محلول غليظ حدود 4 ; محلول 2% و 4% حدود 7
ظاهر: سبز روشن

توصيه: در هنگام مصرف از دستكش و عينك ايمني استفاده شود. ًدرصورت مصرف قبل ويا بعد ازKorsolex® basic ازمحلولي باپايه چهارگانه آمونيوم بايد بين دو محلول 2 الي 3 بار از محلول Bodedex® forte 1% استفاده شود تا اثر محلول قبلي از وسايل پاك شده و بامحلول جديد تداخل نداشته باشد.© Copy Right By NezminCo | Design by Afra