نخستین تولید کننده محلول ضد عفونی کننده ی الکلی دست در جهان


کورسولکس پی ای ای

فعالیت میکروبیولوژیکی :
از بین برنده باکتريها، قارچها،مخمرها،اسپورها،ویروس های پوشش دار و بدون پوشش

ویژگی :
طیف اثر وسیع
کاربري آسان
انطباق پذیري با سایر موادبدون ایجاد خورندگی

ترکیبات فعال در 100 گرم پراستیک اسید 0.12 گرم

طیف مصرف :
این محلول فاقد آلدهید است و براي تمامی ابزارها آندوسکوپ هاو تجهیزات تنفسی کاربرد دارد .

طریقه مصرف :
یک عدد نوار تست رابه مدت 1 ثانیه در محلول قرار دهید.سپس اضافه محلول را با تکان دادن از روي آن برطرف کنید.پس از10 ثانیه اگررنگ نوارقهوه اي تیره شود محلول را همچنان می توان مصرف کردامااگر به رنگ روشن درآید و یااصلاً تغییر رنگ ندهد باید محلول جدید استفاده شود.هرگونه تغییر رنگ یاحالت پس از15 ثانیه قابل اطمینان نخواهد بود.

فعالیت ضد میکروبی:
باکتری ها،مایکوباکتری ها،مخمرها،قارچ ها، ویروس های پوشش دار و بدون پوشش: 10 دقیقه
اسپورها: 15 دقیقه

مشخصات فیزیکی – شیمیایی
ظاهر : بدون رنگ
غلظت دردماي 20 درجه سانتی گراد : 1 گرم در سانتی مترمکعب© Copy Right By NezminCo | Design by Afra