نخستین تولید کننده محلول ضد عفونی کننده ی الکلی دست در جهان


باسیلول تیشوز

فعالیت میکروبیولوژیکی :
از بین برنده باکتری ها،قارچ ها،مخمرها،مایکوباکتری ها،ویروس های پوشش دار و بدون پوشش

ویژگی :
بدون اثر باقی مانده و خورندگی
انطباق پذیري با مواد
فاقد آلدئید و بدون بو
قابل استفاده براي تجهیزات حساس به آب ( مقاوم به الکل ) و تجهیزات دندانپزشکی
قدرت پوشانندگی عالی
لیست شده در انجمن بهداشت کاربردي آلمان (VAH) -انجمن دامپزشکی آلمان (DVG)

ترکیبات فعال :
1-پروپانول 45 گرم ،2- پروپانول 25 گرم ،اتانول 4.7 گرم

طیف مصرف :
این محصول در مکان هایی که خطر عفونت در آن ها وجود دارد و زمان تماس و خشک شدن نیز داراي اهمیت است ، و همچنین تجهیزاتی که بهآب حساس اند و یا قابلیت دسترسی به آن ها مشکل است ، کاربرد دارد . در صنایع غذایی ،دارویی ، بیمارستانی ( بخش هاي مراقبت ویژه ، دیالیز ،آزمایشگاه و نظایر این ها ) و دندانپزشکی کاربرد وسیعی دارد . بدون بو بودن این محصول کاربري آن را حتی در مجاورت بیماران هم آسان می کند.

فعالیت ضد میکروبی
باکتری ها،قارچ ها،مخمرها،مایکوباکتری ها: 5 دقیقه
ویروس های پوشش دار: 30 ثانیه
ویروس های بدون پوشش: 1 دقیقه© Copy Right By NezminCo | Design by Afra