ضدعفونی ابزار

 • بوده دکس فورت، محلول پاک کننده ابزار با فرمول ویژه 2 لیتری

  مقدار مصرف
  ۱% – ۵ دقیقه

 • بوده دکس فورت، محلول پاک کننده ابزار با فرمول ویژه 5 لیتری

  مقدار مصرف
  ۱% – ۵ دقیقه

 • کورسولکس بیسیک 2 لیتری

  فعالیت ضد میکروبی و زمان اثر
  باکتری ها، قارچ ها، مخمرها :
  ٪۲ ـ یک ساعت
  ٪۳ ـ سی دقیقه
  ٪۴ ـ پانزده دقیقه
  ویروس های پوشش دار و بدون پوشش :
  ٪۲ ـ پانزده دقیقه
  اسپورهای باکتری ها:
  ٪۵ ـ چهار ساعت

  مایکوباکتریوم ها :

  ٪۳ ـ یک ساعت

  ٪۴ ـ سی دقیقه

  ٪۵ ـ پانزده دقیقه

 • کورسولکس بیسیک 5 لیتری

  فعالیت ضد میکروبی و زمان اثر
  باکتری ها، قارچ ها، مخمرها :
  ٪۲ ـ یک ساعت
  ٪۳ ـ سی دقیقه
  ٪۴ ـ پانزده دقیقه
  ویروس های پوشش دار و بدون پوشش :
  ٪۲ ـ پانزده دقیقه
  اسپورهای باکتری ها:
  ٪۵ ـ چهار ساعت

  مایکوباکتریوم ها :

  ٪۳ ـ یک ساعت

  ٪۴ ـ سی دقیقه

  ٪۵ ـ پانزده دقیقه

 • کورسولکس ردی تو یوز

  فعالیت ضد میکروبی و زمان اثر
  باکتری ها، قارچ ها، مخمرها، مایکوباکتریوم ها و ویروس های پوشش دار: پنج دقیقه
  ویروس های بدون پوشش(HBV-HCV-HIV) : ده دقیقه
  اسپورها، باکتری های(باسیلوس سابتیلیس) : چهل و پنج دقیقه (Log 3)
  دو ساعت (Log 5)

 • کورسولکس پلاس 2 لیتری

  فعالیت ضد میکروبی و زمان اثر
  باکتری ها، قارچ ها، مخمرها :
  ٪۱ ـ یک ساعت
  ٪۲ ـ سی دقیقه
  ٪۳ ـ پانزده دقیقه
  HBV,HCV,HIV ،روتا، واکسینا :
  %۰/۷۵  پنج دقیقه
  پاپوا :
  ٪۱ ـ دو ساعت
  ٪۲ ـ یک ساعت
  ٪۴ ـ سی دقیقه

 • کورسولکس پلاس 5 لیتری

  فعالیت ضد میکروبی و زمان اثر
  باکتری ها، قارچ ها، مخمرها :
  ٪۱ ـ یک ساعت
  ٪۲ ـ سی دقیقه
  ٪۳ ـ پانزده دقیقه
  HBV,HCV,HIV ،روتا، واکسینا :
  %۰/۷۵  پنج دقیقه
  پاپوا :
  ٪۱ ـ دو ساعت
  ٪۲ ـ یک ساعت
  ٪۴ ـ سی دقیقه