ضدعفونی پوست

 • کاتاسپت اف، ضدعفونی کننده الکلی پوست 1 لیتری

  فعالیت ضدمیکروبی و زمان اثر:

  قبل از تزریقات : پانزده ثانیه
  پوست با غدد چربی کم، قبل از سوراخ کردن مفاصل، حفرات بدن، ارگان های سوراخ، و یا قبل از اعمال جراحی : یک دقیقه
  پوست با غدد چربی بالا قبل از هر عملکرد : دو دقیقه
  باکتری ها (اشریشیا کلای، سود و موناس آرژینوسا، استافیلو کوکوس اورئوس، پروتئوس میرابیلس، انتروکوک هایرا) : پانزده  ثانیه
  قارچها و مخمرها (کاندیدا آلبیکنز، آسپر ژیلوس نایجر) : پانزده ثانیه
  MRSA-EHCE : یک دقیقه
  مایکوباکتریوم ها (Avium-Tb-Terrae) : سی ثانیه
  ویروس های پوشش دار و بدون پوشش (HBV-HCV-HIV-ROTA) : سی ثانیه

 • کاتاسپت اف، ضدعفونی کننده الکلی پوست 250 میلی لیتری

  فعالیت ضدمیکروبی و زمان اثر:

  قبل از تزریقات : پانزده ثانیه
  پوست با غدد چربی کم، قبل از سوراخ کردن مفاصل، حفرات بدن، ارگان های سوراخ، و یا قبل از اعمال جراحی : یک دقیقه
  پوست با غدد چربی بالا قبل از هر عملکرد : دو دقیقه
  باکتری ها (اشریشیا کلای، سود و موناس آرژینوسا، استافیلو کوکوس اورئوس، پروتئوس میرابیلس، انتروکوک هایرا) : پانزده  ثانیه
  قارچها و مخمرها (کاندیدا آلبیکنز، آسپر ژیلوس نایجر) : پانزده ثانیه
  MRSA-EHCE : یک دقیقه
  مایکوباکتریوم ها (Avium-Tb-Terrae) : سی ثانیه
  ویروس های پوشش دار و بدون پوشش (HBV-HCV-HIV-ROTA) : سی ثانیه

 • کاتاسپت اف، ضدعفونی کننده الکلی پوست 50 میلی لیتری

  فعالیت ضدمیکروبی و زمان اثر:

  قبل از تزریقات : پانزده ثانیه
  پوست با غدد چربی کم، قبل از سوراخ کردن مفاصل، حفرات بدن، ارگان های سوراخ، و یا قبل از اعمال جراحی : یک دقیقه
  پوست با غدد چربی بالا قبل از هر عملکرد : دو دقیقه
  باکتری ها (اشریشیا کلای، سود و موناس آرژینوسا، استافیلو کوکوس اورئوس، پروتئوس میرابیلس، انتروکوک هایرا) : پانزده  ثانیه
  قارچها و مخمرها (کاندیدا آلبیکنز، آسپر ژیلوس نایجر) : پانزده ثانیه
  MRSA-EHCE : یک دقیقه
  مایکوباکتریوم ها (Avium-Tb-Terrae) : سی ثانیه
  ویروس های پوشش دار و بدون پوشش (HBV-HCV-HIV-ROTA) : سی ثانیه

 • کاتاسپت اف، ضدعفونی کننده الکلی پوست 5 لیتری

  فعالیت ضدمیکروبی و زمان اثر:

  قبل از تزریقات : پانزده ثانیه
  پوست با غدد چربی کم، قبل از سوراخ کردن مفاصل، حفرات بدن، ارگان های سوراخ، و یا قبل از اعمال جراحی : یک دقیقه
  پوست با غدد چربی بالا قبل از هر عملکرد : دو دقیقه
  باکتری ها (اشریشیا کلای، سود و موناس آرژینوسا، استافیلو کوکوس اورئوس، پروتئوس میرابیلس، انتروکوک هایرا) : پانزده  ثانیه
  قارچها و مخمرها (کاندیدا آلبیکنز، آسپر ژیلوس نایجر) : پانزده ثانیه
  MRSA-EHCE : یک دقیقه
  مایکوباکتریوم ها (Avium-Tb-Terrae) : سی ثانیه
  ویروس های پوشش دار و بدون پوشش (HBV-HCV-HIV-ROTA) : سی ثانیه