۴-از چه سنى باید محلول شستشو دهنده بانوان را براى بهداشت عمومى استفاده کرد؟

محلول شستشوى با pH٣/٨
بعد از سن بلوغ تا قبل از یائسگى
محلول شستشوى با pH۶/٨
بعد از یائسگى