۵-ایا کرم ضد افتاب کودک سبامد براى زیر ۶ماه مناسب مى باشد؟

بله. محصول ضدافتاب کودک سبامد از اولینروز تولد قبل از افتادن بند ناف نیز قابل استفاده است.