۷-آیا کرم ضد افتاب سبامد برای پوست چرب مناسب است؟

بله،کرم ضد افتاب سبامد براى انواع پوستها مناسب است.