۸-آیا (کرم ضد جوش رنگی ) و (ژل ضد جوش بدون رنگ ) از لحاظ عملکرد یکسان هستند؟

بله.این دو کرم  از لحاظ عملکرد یکسان مى باشند.