مو

سلام ابتدا تا ٢٠الى ٣٠روز شامپو سر کودک و پس از اون اگر پوست حساسى ندارید از شامپو ضد ریزش سبامد به صورت روزانه استفاده نمایند.  
بله. محصول ضدافتاب کودک سبامد از اولینروز تولد قبل از افتادن بند ناف نیز قابل استفاده است.
خیر هیچ کدام از محصولات سبامد منع مصرف در دوران باردارى را ندارند.